TÊN: GỖ GHÉP THANH
Chất lượng keo: F4
Độ dày: 10mm ~ 18mm
Kích thước tiêu chuẩn: 1220mm x 2440mm
Loại bề mặt: AA, AB, BC – Đã qua tẩm xấy và xử lý mối mọt
Chủng loại: Ghép thanh thông, ghép thanh cao su, ghép thanh xoan, ghép thanh keo

Gỗ GHÉP THANH được sản xuất từ các cây gỗ tự nhiên có tuổi đời ngắn chủ yếu là thông, cao su, xoan, keo. Sau khi được khai thác từ những khu rừng trồng các cây gỗ được bóc tách vỏ cây, sơ chế, ngâm hóa chất đê loại bỏ phần nhựa cây.

Gỗ Ghép Thanh được cắt ghép ghép từ những loại cây ngắn ngày đã qua tẩm xấy và xử lý mối mọt.

Có 3 cách ghép thanh: ghép thanh song song, ghép răng lược dọc, ghép thanh răng lược ngang
Ghép thanh song song: gồm nhiều thanh gỗ cùng chiều, các thanh ghép có thể to nhỏ khác nhau và được ghép song song với nhau
Ghép thanh răng lược ( ghép thanh mộng đứng ): Là những thanh gỗ ngắn được xẻ hình răng lược ở cạnh hai đầu thanh ghép lại thành những thanh gỗ có chiều dài 2440mm rồi tiếp tục ghép song song với nhau vì vậy trên bề mặt tấm ván sẽ không nhìn thấy các mối ghép.
Ghép thanh mộng ngang: Là những thanh gỗ ngắn được xẻ hình răng lược ở mặt thanh ghép lại thành những thanh có chiều dài 2440mm rồi tiếp tục ghép song song với nhau vì vậy trên bề mặt ván sẽ có những vế ghép hình răng lược không đều nhau.

go-MFC-1_1

TÊN: GỖ GHÉP THANH
Chất lượng keo: F4
Độ dày: 10mm ~ 18mm
Kích thước tiêu chuẩn: 1220mm x 2440mm
Loại bề mặt: AA, AB, BC – Đã qua tẩm xấy và xử lý mối mọt
Chủng loại: Ghép thanh thông, ghép thanh cao su, ghép thanh xoan, ghép thanh keo

Gỗ GHÉP THANH được sản xuất từ các cây gỗ tự nhiên có tuổi đời ngắn chủ yếu là thông, cao su, xoan, keo. Sau khi được khai thác từ những khu rừng trồng các cây gỗ được bóc tách vỏ cây, sơ chế, ngâm hóa chất đê loại bỏ phần nhựa cây.

Gỗ Ghép Thanh được cắt ghép ghép từ những loại cây ngắn ngày đã qua tẩm xấy và xử lý mối mọt.

Có 3 cách ghép thanh: ghép thanh song song, ghép răng lược dọc, ghép thanh răng lược ngang
Ghép thanh song song: gồm nhiều thanh gỗ cùng chiều, các thanh ghép có thể to nhỏ khác nhau và được ghép song song với nhau
Ghép thanh răng lược ( ghép thanh mộng đứng ): Là những thanh gỗ ngắn được xẻ hình răng lược ở cạnh hai đầu thanh ghép lại thành những thanh gỗ có chiều dài 2440mm rồi tiếp tục ghép song song với nhau vì vậy trên bề mặt tấm ván sẽ không nhìn thấy các mối ghép.
Ghép thanh mộng ngang: Là những thanh gỗ ngắn được xẻ hình răng lược ở mặt thanh ghép lại thành những thanh có chiều dài 2440mm rồi tiếp tục ghép song song với nhau vì vậy trên bề mặt ván sẽ có những vế ghép hình răng lược không đều nhau.

TÊN: GỖ GHÉP THANH
Chất lượng keo: F4
Độ dày: 10mm ~ 18mm
Kích thước tiêu chuẩn: 1220mm x 2440mm
Loại bề mặt: AA, AB, BC – Đã qua tẩm xấy và xử lý mối mọt
Chủng loại: Ghép thanh thông, ghép thanh cao su, ghép thanh xoan, ghép thanh keo

Gỗ GHÉP THANH được sản xuất từ các cây gỗ tự nhiên có tuổi đời ngắn chủ yếu là thông, cao su, xoan, keo. Sau khi được khai thác từ những khu rừng trồng các cây gỗ được bóc tách vỏ cây, sơ chế, ngâm hóa chất đê loại bỏ phần nhựa cây.

Gỗ Ghép Thanh được cắt ghép ghép từ những loại cây ngắn ngày đã qua tẩm xấy và xử lý mối mọt.

Có 3 cách ghép thanh: ghép thanh song song, ghép răng lược dọc, ghép thanh răng lược ngang
Ghép thanh song song: gồm nhiều thanh gỗ cùng chiều, các thanh ghép có thể to nhỏ khác nhau và được ghép song song với nhau
Ghép thanh răng lược ( ghép thanh mộng đứng ): Là những thanh gỗ ngắn được xẻ hình răng lược ở cạnh hai đầu thanh ghép lại thành những thanh gỗ có chiều dài 2440mm rồi tiếp tục ghép song song với nhau vì vậy trên bề mặt tấm ván sẽ không nhìn thấy các mối ghép.
Ghép thanh mộng ngang: Là những thanh gỗ ngắn được xẻ hình răng lược ở mặt thanh ghép lại thành những thanh có chiều dài 2440mm rồi tiếp tục ghép song song với nhau vì vậy trên bề mặt ván sẽ có những vế ghép hình răng lược không đều nhau.

TÊN: GỖ GHÉP THANH
Chất lượng keo: F4
Độ dày: 10mm ~ 18mm
Kích thước tiêu chuẩn: 1220mm x 2440mm
Loại bề mặt: AA, AB, BC – Đã qua tẩm xấy và xử lý mối mọt
Chủng loại: Ghép thanh thông, ghép thanh cao su, ghép thanh xoan, ghép thanh keo

Gỗ GHÉP THANH được sản xuất từ các cây gỗ tự nhiên có tuổi đời ngắn chủ yếu là thông, cao su, xoan, keo. Sau khi được khai thác từ những khu rừng trồng các cây gỗ được bóc tách vỏ cây, sơ chế, ngâm hóa chất đê loại bỏ phần nhựa cây.

Gỗ Ghép Thanh được cắt ghép ghép từ những loại cây ngắn ngày đã qua tẩm xấy và xử lý mối mọt.

Có 3 cách ghép thanh: ghép thanh song song, ghép răng lược dọc, ghép thanh răng lược ngang
Ghép thanh song song: gồm nhiều thanh gỗ cùng chiều, các thanh ghép có thể to nhỏ khác nhau và được ghép song song với nhau
Ghép thanh răng lược ( ghép thanh mộng đứng ): Là những thanh gỗ ngắn được xẻ hình răng lược ở cạnh hai đầu thanh ghép lại thành những thanh gỗ có chiều dài 2440mm rồi tiếp tục ghép song song với nhau vì vậy trên bề mặt tấm ván sẽ không nhìn thấy các mối ghép.
Ghép thanh mộng ngang: Là những thanh gỗ ngắn được xẻ hình răng lược ở mặt thanh ghép lại thành những thanh có chiều dài 2440mm rồi tiếp tục ghép song song với nhau vì vậy trên bề mặt ván sẽ có những vế ghép hình răng lược không đều nhau.

TÊN: GỖ GHÉP THANH
Chất lượng keo: F4
Độ dày: 10mm ~ 18mm
Kích thước tiêu chuẩn: 1220mm x 2440mm
Loại bề mặt: AA, AB, BC – Đã qua tẩm xấy và xử lý mối mọt
Chủng loại: Ghép thanh thông, ghép thanh cao su, ghép thanh xoan, ghép thanh keo

Gỗ GHÉP THANH được sản xuất từ các cây gỗ tự nhiên có tuổi đời ngắn chủ yếu là thông, cao su, xoan, keo. Sau khi được khai thác từ những khu rừng trồng các cây gỗ được bóc tách vỏ cây, sơ chế, ngâm hóa chất đê loại bỏ phần nhựa cây.

Gỗ Ghép Thanh được cắt ghép ghép từ những loại cây ngắn ngày đã qua tẩm xấy và xử lý mối mọt.

Có 3 cách ghép thanh: ghép thanh song song, ghép răng lược dọc, ghép thanh răng lược ngang
Ghép thanh song song: gồm nhiều thanh gỗ cùng chiều, các thanh ghép có thể to nhỏ khác nhau và được ghép song song với nhau
Ghép thanh răng lược ( ghép thanh mộng đứng ): Là những thanh gỗ ngắn được xẻ hình răng lược ở cạnh hai đầu thanh ghép lại thành những thanh gỗ có chiều dài 2440mm rồi tiếp tục ghép song song với nhau vì vậy trên bề mặt tấm ván sẽ không nhìn thấy các mối ghép.
Ghép thanh mộng ngang: Là những thanh gỗ ngắn được xẻ hình răng lược ở mặt thanh ghép lại thành những thanh có chiều dài 2440mm rồi tiếp tục ghép song song với nhau vì vậy trên bề mặt ván sẽ có những vế ghép hình răng lược không đều nhau.